PrivacyVERKLARING

Persoonlijke informatie

De verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt de verwerking ervan in?

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingen die gegrond zijn op een overeenkomst

De verwerking die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen

De verwerkingen op grond van uw toestemming

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Mededeling van uw persoonsgegevens

De intrekking van uw toestemming

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

Beperking van de verwerking

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Bezwaar

De uitoefening van uw rechten

Veiligheid

Websites van derden

Klachten

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Contact

Persoonlijke informatie

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door ons uitgevoerd worden.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

De verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt de verwerking ervan in?

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij het bezoek van onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van onze website en ons aanbod en kunnen niet in verband worden gebracht met uw persoon. Dit wordt omschreven in ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden, indien u ons deze gegevens rechtstreeks bezorgt, o.m. door het plaatsen van een bestelling via onze webshop, door de registratie van een account voor onze webshop, het invullen van het contactformulier op onze website om inlichtingen te vragen of een klacht te versturen, het opvragen van een catalogus, de inschrijving op onze nieuwsbrief en wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail of indien u gebruik maakt van de Call-Back functie.

Voorts verzamelen wij incidenteel ook persoonsgegevens vanuit andere bronnen, zoals ondernemingen die de kredietwaardigheid beoordelen, een andere onderneming uit de Schäfer Shop Groep, etc.

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingen die gegrond zijn op een overeenkomst

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

-        Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding op uw account van de webshop, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;

-        Het overgaan tot de levering en facturatie van de diensten aangeboden via onze website of via een andere weg;

-        De technische administratie van onze website en -shop, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

De verwerking die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

-        De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;

-        Persoonlijk advies, m.n. door het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen waarbij wij op basis van uw surfgedrag onze aanbiedingen personaliseren;

-        Kredietwaardigheidscontrole;

-        Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website en -shop;

-        Prospectie en marketing.

De verwerkingen op grond van uw toestemming

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

-        Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch (Call-Back functie);

-        Het verstrekken van actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden;

-        Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Mededeling van uw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden enkel aan derden meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen, ons toe te laten het aanbod op onze webshop aan uw voorkeuren/surfgedrag aan te passen of om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons Cookiebeleid.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens incidenteel meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een zgn. adequaatheidsbesluit geldt voor het desbetreffende land.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten.

Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed op deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u niet langer klant bij ons bent, onze contractuele relatie beëindigd werd, u een laatste maal een bestelling op onze webshop plaatste, u overging tot het wissen van uw account van de webshop.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal 10 jaar na het versturen van het bericht bewaard.

Deze termijnen gelden onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie of (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden. Hierbij voorzien wij voor de bestelprocedure en het klantencentrum automatisch in een via SSL-protocol versleutelde verbinding. Om toegang te krijgen tot uw online klantenaccount, moet men bovendien uw gebruikersnaam en uw persoonlijk paswoord kennen. Behandel uw toegangsgegevens daarom altijd als vertrouwelijke informatie, sla geen paswoorden in uw browser op en sluit altijd uw browservenster, wanneer u de verbinding met onze servers beëindigd hebt.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens of indien u zelf nalatig .

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen (SSI Schäfer Shop bv, 6825 ME Arnhem, Meander 601, gegevensbescherming@schaefer-shop.nl, www.schaefer-shop.nl).

 

 

 

Cookiebeleid

 

In het kader van ons online aanbod gebruiken we op verschillende pagina's ook zgn. 'cookies’.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer opgeslagen worden. Deze bestanden bevatten alleen gegevens die wij naar uw computer sturen. Persoonsgegevens kunnen daarmee niet uitgelezen worden. Dankzij deze cookies kunnen we uw computer identificeren, onze website en online shop afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en het gebruik van de shop voor u vergemakkelijken.

 

Cookies zijn niet gevaarlijk voor uw computer. Ze kunnen geen informatie van de harde schijf uitlezen, virussen overbrengen, e-mails versturen of door andere webservers uitgelezen worden.

 

Deze cookies worden in de eerste plaats dan ook enkel gebruikt met het oogmerk om uw ervaring tijdens het bezoek van onze website te optimaliseren en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Daarnaast gebruiken wij ook bepaalde cookies die uw gebruik van de website of webshop analyseren met het oog op de personalisatie van onze aanbiedingen en ons internetaanbod nog doelgerichter te kunnen presenteren.

 

Wat wordt er in een cookie opgeslagen?

In principe slaan we geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden op in onze cookies. Onze cookies bevatten alleen een identificatienummer, zodat we uw computer kunnen herkennen. Verder worden er bv. ja/nee-waarden in opgeslagen, die ons bv. vertellen of u mobiele randapparatuur gebruikt om naar onze webshop te surfen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Aangezien cookies zelf persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze Privacyverklaring. Door akkoord te gaan met ons cookiebeleid, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens (die wij in onze cookies opslaan) conform onze privacyverklaring te verwerken.

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

De meeste browsers zijn zodanig ingesteld, dat ze cookies automatisch aanvaarden. Mocht u geen gebruik willen maken van de voordelen die cookies bieden, dan kunt u bij de veiligheids- of gegevensbeschermingsinstellingen van uw browser de omgang met cookies wijzigen. Daarbij kunt u het opslaan van cookies, met inbegrip van third party cookies, deactiveren of uw browser zodanig instellen, dat hij u informeert, zodra hij cookies toegestuurd krijgt. Verder bieden browsers ook regelmatig een functie aan, waarmee u specifieke of alle cookies ook naderhand nog kunt wissen. Via de 'help'-functie van de meeste webbrowsers kunt u te weten komen, hoe u dit bewerkstelligt.

Wanneer u uw browser zodanig instelt dat hij alle cookies weigert, zijn er echter wel tal van shopfuncties die we u niet langer kunnen aanbieden, zoals het winkelmandje, de hele bestelcyclus en de klantencentrumfunctie onder ‚MIJN SHOP’. We raden u dan ook aan om de opslag van cookies voor onze website niet te deactiveren.

 

Welke types cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

We gebruiken zowel zgn. ‘sessiecookies' als ‘permanente cookies'. Sessiecookies worden alleen tijdelijk en louter voor de terbeschikkingstelling van bepaalde functies ingezet. Bij het sluiten van uw browser worden sessiecookies ook opnieuw gewist.

 

De zgn. ‘permanente cookies' blijven daarentegen ook na het sluiten van de browser op uw computer opgeslagen en kunnen een levensduur van enkele dagen tot meerdere maanden hebben.

 

Van sessiecookies maken we gebruik, wanneer u zich aanmeldt op uw account van de webshop. In dat geval koppelen we uw aanmelding aan een identificatienummer in uw cookie. Dit type van cookie hebben we voor de technische uitvoering van bepaalde functies in onze shop nodig en het verdwijnt bij het sluiten van uw browser.

 

Permanente cookies gebruiken we om bij uw volgende bezoek te kunnen zien, dat u al bij ons bent geweest. Bovendien kunnen we op deze manier een gevuld winkelmandje over meerdere pagina's heen of bij een volgend bezoek aanbieden. Permanente cookies bieden ons daarnaast ook de mogelijkheid om een gebruiksvriendelijk en persoonlijk aanbod voor u uit te werken.

 

Niet-functionele cookies

Verder werken we met enkele partnerondernemingen samen, die ons bij de verzameling en analyse van geanonimiseerde gegevens ondersteunen. Bij een bezoek aan onze webshop zullen er daarom ook cookies van deze partnerbedrijven op uw computer geplaatst en opgeslagen worden. Bij zulke zgn. 'third party cookies' gaat het doorgaans om permanente cookies. Deze cookies bevatten alleen een identificatienummer en geen persoonsgegevens. Voormelde cookies worden door ons op geen enkel moment aan uw persoonsgegevens gekoppeld.

 

Deze cookies worden uitsluitend geïnstalleerd/geactiveerd na uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming tijdens uw eerste bezoek van de website. Deze toestemming kan algemeen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld als reactie op de cookiebanner. Uw toestemming wordt getraceerd voor andere en toekomstige bezoeken aan de website. U heeft als gebruiker steeds het recht om uw uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken. De wijze waarop u dit kan uitschakelen, werd hoger reeds uiteengezet.

 

Wij gebruiken volgende niet-functionele en tracking cookies:

 

-        Webtracking

Deze website maakt gebruik van Omniture SiteCatalyst, een online analysedienst van Adobe. Omniture SiteCatalyst gebruikt cookies en tracking pixels die van uw computer opgehaald of daar opgeslagen worden en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De aldus ingewonnen informatie over uw benutting van deze website wordt naar servers van Omniture SiteCatalyst binnen de EU gestuurd en daar opgeslagen. Omniture SiteCatalyst zal zich dan vervolgens op deze informatie baseren om uw gebruik van de website te analyseren en voor ons rapporten op te stellen over uw websiteactiviteiten.

Opt-out-mogelijkheid: Omniture SiteCatalyst biedt de bezoekers van onze shop de mogelijkheid om het gebruik van sessiegegevens uit te schakelen, zonder daarom het gebruik van cookies in het algemeen te moeten deactiveren. Om van deze optie gebruik te maken, hoeft u zich enkel bij Omniture SiteCatalyst Domänen 2o7.net en omtrdc.net voor de respectieve cookies af te melden. Klik  hier, de verwerking van uw gegevens door Ominture SiteCatalyst te weigeren (Opt-out).

Meer informatie over gegevensbescherming door Adobe Omniture SiteCatalyst alsook de privacyverklaring van Adobe Omniture SiteCatalyst vindt u in het Adobe Privacy Center op: http://www.adobe.com/nl/privacy

 

-        Google Adwords Conversion

We maken eveneens gebruik van Google AdWords, een reclamedienst van Google Inc. („Google”), alsook van zgn. 'conversion tracking'-technologie in het kader van Google AdWords. Google AdWords gebruikt cookies die op uw computer opgeslagen worden en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. Het cookie voor conversion tracking wordt alleen in uw browser geplaatst, wanneer u op een door Google beheerde advertentie klikt, waarvan de adverteerder voor conversion tracking heeft geopteerd. Dergelijke cookies vervallen na 30 dagen en bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Mocht u bepaalde pagina's van onze website bezoeken en mocht het cookie op dat moment nog niet vervallen zijn, dan kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie geklikt hebt en naar deze pagina werd verder geleid. Iedere adverteerder krijgt ook een ander cookie toegewezen, zodat er geen cookies gevolgd kunnen worden over websites van adverteerders heen.

Opt-out-mogelijkheid: Mocht u alle conversion tracking cookies voor Google AdWords willen deactiveren, kunt u uw browser simpelweg zodanig instellen dat cookies van het domein googleadservices.com geblokkeerd worden. Zolang de mobiele browsers voor iOS en Android echter geen cookie-instellingen per domein aanbieden, bent u voor het uitschakelen van mobile conversion tracking genoodzaakt om in deze browsers alle cookies te deactiveren. Meer informatie vindt u bij Google op http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ads/.

 

-        Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres van Google ingekort worden binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en andere met website en internet gerelateerde diensten die op de website betrekking hebben. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het bijhouden van cookies via een instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet van alle functies van deze website zult kunnen gebruik maken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, door het downloaden en installeren van de op volgende link beschikbaar gestelde browser-plugin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Gezien de discussie over het gebruik van analytische instrumenten met volledige IP-adressen, willen we erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()" en dus alleen ingekorte IP-adressen worden verwerkt om een directe persoonlijke link uit te sluiten.

 

-        Double Click

Deze website gebruikt pixels of transparante GIF-bestanden ter ondersteuning van online reclame. Dergelijke GIF-bestanden worden door onze partner voor reclamebeheer, DoubleClick Inc., een dochteronderneming van Google, ter beschikking gesteld. Met deze bestanden kan DoubleClick een eenduidig cookie op uw webbrowser herkennen, wat het ons mogelijk maakt om na te gaan via welke advertenties klanten naar onze webpagina's doorklikken. Het cookie in kwestie wordt door ons of door een andere adverterende klant geplaatst, die met DoubleClick samenwerkt. De aldus via cookies of spotlight-technologie verzamelde en gezamenlijk gebruikte informatie is evenwel anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. De gegevens in kwestie bevatten noch uw naam, noch uw adres, noch uw telefoonnummer, noch uw e-mailadres.

Opt-out-mogelijkheid: Meer informatie over DoubleClick en de manier waarop u dergelijke technologieën kunt uitschakelen, vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van Google via de link http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/. Daar kunt u o.a. de plaatsing van het DoubleClick-cookie en zodoende het 'weergeven van relevante online advertenties' uitschakelen.

 

-        Re-targeting

We maken gebruik van zgn. 'retargeting-technologie' om u ons internetaanbod nog doelgerichter te kunnen presenteren. Hiertoe werken we met partners samen om bezoekers van onze website die al eerder geïnteresseerd bleken in onze online shop of onze producten, specifiek op andere, door hen bezochte websites met onze reclame aan te spreken.

Dat gebeurt op basis van anonieme analyses van eerdere bezoeken aan onze online shop. Bij u opgeslagen third party cookies van onze partnerondernemingen vormen de basis van deze retargeting-technologie (voor de werking van de cookies zelf verwijzen we u graag naar bovenstaande uitleg). Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Zo worden de gegevens die over uw bezoeken verzameld worden, in het bijzonder niet aan persoonsgegevens gekoppeld. Onze partner weet dus alleen dat u onze shop bezocht hebt, maar niet wie u bent.

Opt-out-mogelijkheid: Deze website maakt gebruik van de re-targeting-technologie van Google Inc. en van Affilinet GmbH. U kunt uw browser natuurlijk zodanig instellen dat hij onze cookies in toekomst niet meer opslaat of u kunt al opgeslagen cookies ook gewoon wissen. Voor meer informatie over gegevensbescherming en het deactiveren van re-targeting cookies verwijzen we u graag naar de volgende links:

http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

http://www.affili.net/AFFI/media/AFFIMediaLibraries/Documents/nl-NL/Cookies/Datenschutz_NL.pdf

 

-        Facebook Plugins

Op onze website worden zogenaamde social plugins („plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat door de firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") uitgebaat wordt. Deze plugins worden met een Facebook-logo of met de vermelding "social plug-in van Facebook" resp. "Facebook social plugin" aangeduid. Een overzicht van de Facebook plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een social plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van deze plugin wordt door Facebook direct aan uw browser meegedeeld en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie, dat uw browser de overeenkomende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook wanneer u niet over een Facebook-profiel beschikt of helemaal niet bij Facebook aangemeld bent.
Deze informatie (uitsluitend uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de VS overgedragen en daar opgeslagen.
Bent u bij Facebook aangemeld, dan kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw profiel toewijzen. Wanneer u met de plugin interageert, door bv. de „Vind ik leuk”-button te gebruiken of een reacties achter te laten, wordt deze informatie ook direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen.
Deze informatie zal ook op uw Facebook-profiel worden gepubliceerd en aan je Facebook vrienden worden getoond./p>

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en je rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens verzameld rechtstreeks toewijst aan je Facebook-profiel, moet u zich op Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Facebook-plug-ins door uw browser volledig voorkomen d.m.v. add-ons, bv. met de "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

-        Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen

Op basis van uw surfgedrag creëren we gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marketingonderzoek en een betere afstemming van onze online shop op uw daadwerkelijke behoeften. Dergelijke gebruiksgegevens bevatten met name de specifieke aspecten die u als gebruiker identificeren, vermeldingen over begin, einde en omvang van het respectieve gebruik en informatie over de door u als gebruiker benutte telecommunicatiemedia.

Opt-out-mogelijkheid: Het samenvoegen van een dergelijk gebruikersprofiel met gegevens over de persoon achter het pseudoniem is uitdrukkelijk verboden en gebeurt dan ook niet. Mocht u echter desondanks niet akkoord gaan met de creatie van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel, kunt u hier bezwaar tegen maken.

 

 

Raadpleeg voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu.